Home / Alocatii si ajutoare sociale / Indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție conform OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare

 

Beneficiari:


1. Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptăţite:
a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare, în cazul prevăzut la art. 10 din ordonanţa de urgenţă;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
e) persoana care a fost numită tutore.

2. Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) şi (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
b) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creștere a copilului/stimulentului de inserție dosar nou:


  • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii – formular tip – anexa 1 la  H.G. 449/2016 – Descarca formular
  • Actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului originale + copii;
  • Certificatul de naştere al copilului original + copie;
  • Livretul de familie – completat la zi sau certificat de căsătorie + certificate naștere ale celorlalţi copii originale + copii;
  • Adeverinţa eliberată de angajator – formular tip – anexa 2 la HG. pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor aprobate prin HG nr. 52/2011 – Descarca formular
  • Declaraţie pe propria răspundere – formular tip – Descarca formular
  • Document de întrerupere a activităţii (decizie de suspendare a activităţii sau cerere concediu creştere copil aprobată de angajator din care să reiasă data suspendării contractului individual de muncă) copie;
  • Pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea copilului în cont: Extras de cont va cuprinde exclusiv informații privind codul IBAN și numele titularului, conform legislației în vigoare privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar solicitantul să fie titularul contului.